alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SERAT ANBIJA PEGON

SERAT ANBIJA PEGON


SERAT ANBIJA PEGON  KASMARANDHANA //Kuneng yogyaning anulis / ing diten Jamu”ah Pon énjang / ing pukul pitu wayahé / ping sangalikur tanggalnya / wulan Jumadilawwal / prang bakat ing wukunipun / narengi mangsa kasanga// //Tahun Hé ingkang lumaris / sengkelanipun ingétang / jalma pandita warnané / tunggal wiku carurira / wondéné ingkang nerah / rare …

Continue reading